Samenwerkingsovereenkomst wateroverlast getekend

Gepubliceerd op 8 november 2018

JT Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 9764

Wateroverlast  in de kernen van Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade bleek ook dit jaar weer een groot probleem te zijn. Door klimaatverandering zullen inwoners hier steeds vaker mee te maken krijgen.

Negen partijen hebben vandaag afgesproken om samen de schouders te zetten onder het tegengaan van wateroverlast. Extreme buien van 50 mm in twee uur tijd mogen nog maar éénmaal per 25 jaar tot overlast leiden.

Het nationale bestuursakkoord Klimaatadaptatie, dat eind dit jaar door een groot aantal partijen wordt ondertekend, stelt dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn. In Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade wordt met voorrang gewerkt aan deze doelstelling en wordt een versnelling nagestreefd. De opgave blijft echter zeer groot: zo vereist  bijvoorbeeld de realisatie van de ambitie om af te koppelen zeer grote ingrepen in het rioleringsstelsel terwijl ook de inwoners zelf maatregelen zullen moeten treffen.

Voor Meerssen-Ulestraten is de ambitie afgesproken om:

  • Vóór 2035 circa 50% van de publieke verharding (o.a. wegen, straten, trottoirs) in het beheer van de gemeente af te koppelen van het watersysteem.
  • Ook voor particulier grondgebied geldt de ambitie om 50 % af te koppelen.
  • Vóór 2025 circa extra 90.000 m3 water te bergen door middel van aanleg van regenwaterbuffers op de hellingen.
  • Vóór 2030 circa 10 mm extra water te bergen in het landelijk gebied (dat is 100 m3 per hectare), zowel in natuurgebieden als ook agrarisch gebied. De landbouw werkt al aan een lijst van mogelijke maatregelen en experimenteert met de toepassing van andere gewassen als Sorghum,  bodembedekkers en nieuwe vormen van grondbewerking.

Voor Oirsbeek-Amstenrade  is de ambitie  afgesproken om:

  • Vóór 2030 circa 25% van de publieke verharding in het beheer van de gemeente af te koppelen van het watersysteem.
  • Stimuleren van burgers om tuinen te ontstenen en regenwater af te koppelen van het riool. Zodat ook 25% van het particulier verhard oppervlak voor 2030 is afgekoppeld.
  • Vóór 2025 circa extra 11.000 m3 berging in het watersysteem te realiseren door middel van het aanleggen van regenwaterbuffers.
  • Vóór 2030 circa 10 mm extra water vast houden in het landelijk gebied (dat is 100 m3 per hectare), zowel in natuur als ook agrarisch gebied. De landbouw werkt al aan een lijst van mogelijke maatregelen en experimenteert met de toepassing van andere gewassen als Sorghum,  bodembedekkers en nieuwe vormen van grondbewerking.

Betrokken organisaties

Onder het toeziend oog van inwoners van Meerssen en Oirsbeek die al jarenlang wateroverlast ervaren, zetten vandaag de negen organisaties een handtekening onder één of beide samenwerkingsovereenkomsten. Voor Meerssen zijn betrokken: Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Staatsbosbeheer en Waterleidingmaatschappij Limburg. Voor Oirsbeek zijn betrokken: Gemeente Schinnen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten en Stichting Het Limburgs Landschap.

foto: Johannes Timmermans


Bestuurder Waterschap Limburg, Josette Van Wersch:

“Met deze samenwerkingsovereenkomsten kunnen wij wateroverlast met gedragen oplossingen gezamenlijk aanpakken. Naast maatregelen op de korte termijn, zoals de noodmaatregelen in Meerssen en de buffer Wolfhage in Oirsbeek , zullen we ons ook richten op het klimaatbestendig maken op de lange termijn.”

Wethouder gemeente Schinnen, Jeannette Quadvlieg:

“Samen lossen we het op: wateroverlast los je niet op wanneer je niet verder kijkt dan de gemeentegrens of bebouwde kom. Daarom is samenwerking in de waterketen van essentieel belang.”

Wethouder gemeente Meerssen, Paul Sanders:

“Wateroverlast aanpakken is alleen mogelijk als we er samen de schouders onderzetten: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en overheid. Zo gaan we met elkaar naar water in balans!"

Hubert Mackus, gedeputeerde Provincie Limburg:

“Het klimaat verandert sneller dan ons lief is. We zouden na de afgelopen zomer, de droogste in meer dan honderd jaar, bijna vergeten dat we in Limburg de afgelopen jaren ook flinke wateroverlast hebben ervaren. Alle gevolgen van klimaatverandering hebben echter onze volle aandacht. Daarom is het goed dat wij nu samen gaan doorpakken om in de gemeenten Meerssen en Schinnen de voeten droog te kunnen houden.”

Bestuurslid Jan Veltmans, LLTB:

“De agrarische sector werkt de komende jaren aan een lijst van maatwerkmaatregelen die worden toegepast. De overheid is bereid een aantal maatregelen te financieren als dat nodig blijkt om de bescherming van burgers te verbeteren. Daar zijn we blij mee omdat redelijkerwijs niet alles door agrariërs kan worden betaald.”