Eerste begroting Waterschap Limburg

Gepubliceerd op 29 november 2017

euros (Breedbeeld)

Op 29 november heeft het dagelijks bestuur de begroting 2018 unaniem aangenomen. De eerste begroting van Waterschap Limburg voor 2018 draagt duidelijk het stempel van de klimaatverandering. Het waterschap investeert de komende jaren veel geld om Limburg te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat waarbij wij diverse doelen nastreven: voorkomen wateroverlast, droogte, hittestress en het realiseren van natuurdoelen. Deze investeringen worden deels betaald door subsidies en deels door extra bijdragen van de Limburgers in de vorm van belastingen.

Dagelijks bestuur-lid en portefeuillehouder financiën Remy Sleijpen: “Het klimaat verandert in hoog tempo. De buien die voor 2050 zijn voorspeld, zijn ruim een jaar geleden al gevallen. 2017 werd ook lange tijd gedomineerd door droogte. De vooruitzichten zijn dat de onvoorspelbaarheid en heftigheid van het klimaat alleen maar toenemen. Naast de zaken die wij en onze collega-overheden aanpakken, zullen ook burgers en bedrijven maatregelen moeten nemen om “waterklaar” te zijn.”

Belangrijkste maatregelen

  • Het actieprogramma “Water in Balans” streeft ernaar om samen met partners in de regio een watersysteem te realiseren dat extreme regenval en ook droogte goed kan verwerken. We gaan door met het onder andere oplossen van knelpunten, de aanleg van retentiegebieden in beekdalen en het beschermen van bebouwd gebied tegen wateroverlast conform de norm van een kans van 1:100 (statische kans dat er eens per 100 jaar wateroverlast optreedt). Ook investeren we extra in het beheer en onderhoud van onze dijken, stuwen, gemalen, duikers en beken. In 2018 voeren we ongeveer 15 km beekherstel uit. Verder breiden we de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater Limburgbreed uit. Samen met gemeenten stimuleren we burgers en bedrijven om zoveel mogelijk regenwater zelf op te vangen zodat het niet in het riool terechtkomt.
  • Tot 2021 worden ongeveer 70 km dijken aangelegd en verbeterd. In 2018 gaat om dijktrajecten bij Ohé en Laak, Grevenbicht-Roosteren (afronding) en Afferden, Bergen, Mook, Lottum en Grubbenvorst (start werken). De wettelijke beoordeling van de dijken gebeurt volgens een compleet nieuwe norm en systematiek.
  • Vanuit de zorgplicht voor de waterkeringen inventariseren we de staat van onderhoud van de keringen en welke acties nodig zijn. Dat geldt ook voor onze stuwen, pompgemalen, duikers, beken, oevers en onderhoudspaden. Een goede staat van onderhoud is immers essentieel om het watersysteem klimaatrobuust te maken en te houden.
  • Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties lozen steeds minder fosfaat en nitraat en gebruiken steeds minder energie. Uiteindelijk zullen we evenveel energie opwekken dan we gebruiken. Ook winnen we bruikbare grondstoffen terug uit het afvalwater en gebruiken bedrijven een deel van het gezuiverde water als proceswater. Samen met gemeenten en onze uitvoeringsorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg onderzoeken we manieren om de aanvoer van het rioolwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties slimmer te sturen via een gemalenbeheersysteem en automatisering.

Realistische verhoging belastingtarieven

Onze voorgangers (de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei) kenden een sober financieel beleid en Waterschap Limburg gaat hier mee door. Toch vermeldt de begroting een stijging van de belastingtarieven. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Om de tarieven te dempen, zetten onze voorgangers samen met het sobere beleid hun financiële egalisatiereserves in, waardoor de lastendruk voor de burgers verminderd werd. Helaas zijn deze reserves nu uitgeput. Om Limburg klimaatrobuust te maken moeten we meer investeren en dit leidt tot hogere tarieven. Die zien er als volgt uit:

Tabel 1 begroting tabel 1

Tabel 2 begroting tabel 2

Algemeen bestuur

De volledige begroting met de belastingtarieven is op 29 november in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld en unaniem aangenomen.