Samen aan de slag met Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Gepubliceerd op 13 september 2017

Platteland in Ontwikkeling Weerterland-1

Zes partijen slaan hun handen ineen voor een aantrekkelijk buitengebied en een gezonde leefomgeving in Weerterland. De gemeenten Nederweert en Weert, LLTB, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en Waterschap Limburg ondertekenden 12 september 2017 de intentieovereenkomst ‘Platteland in Ontwikkeling Weerterland’.

Samen met inwoners en ondernemers in het buitengebied zijn zij een vooruitgang gestart: om doelen en geld op gebied van landbouw, water, recreatie, toerisme, monumenten, leefbaarheid, duurzaamheid, natuur en verbinding tussen stad en platteland, goed op elkaar af te stemmen en waar mogelijk te verbinden. Een integrale aanpak waarbij partijen zoeken naar een gehele meerwaarde binnen de verschillende, bestaande én aankomende, opgaven en ideeën.

Waterschap Limburg pakt twee onderdelen actief op. Joke kersten, lid van het dagelijks bestuur: ‘Wij zijn bezig met een onderzoek naar demogelijkheden om bij het Wijffelterbroek tijdens hevige neerslag water te bergen, zodat stroomafwaarts overlast wordt voorkomen. Aan de andere kant gaan we na hoe we moeten omgaan met perioden van langdurige droogte. Landbouw, natuur, het stedelijk gebied, iedereen heeft dan extra water nodig terwijl het aanbod gering is. Het waterschap zal de verdeling moeten optimaliseren, maar gebruikers zullen ook zelf maatregelen moeten treffen. Denk aan waterbesparing of hergebruik van water.’

Naast de onderdelen die het waterschap zelf oppakt, zal het waterschap ook worden betrokken bij projectonderdelen die door de partners worden opgepakt. De gemeente Weert wil een stadsrandzone ontwikkelen, waarin water een rol speelt, en een aantal landbouwondernemers experimenteren met het verwerken van groenafval, dat zij nuttig kunnen gebruiken op de akkers. Voor het waterschap is dat een gelegenheid om maaisel af te zetten. De intentieovereenkomst ‘Platteland in Ontwikkeling Weerterland’ volgt op een eerder traject afgelopen half jaar samen met de streek. Tijdens een tweetal streeksessies gingen zo’n zeventig bewoners, ondernemers en organisaties uit de streek actief in gesprek. Variërend van vogelbescherming tot recreatie, van agrarisch ondernemers tot cultuurhistorie, van dorpsraad tot waterschap. Daarbij spraken zij over hun wensen en dromen voor het buitengebied van Weert en Nederweert en zijn bestaande initiatieven in kaart gebracht/ verzameld. Met als resultaat: een overzicht van concrete acties die bijdragen aan een beter en aantrekkelijker buitengebied en gezonde leefomgeving. Ook gaven verschillende organisaties uit het gebied aan dat zij hun kennis, kunde en soms ook middelen, willen inzetten voor de streek.

Enorme betrokkenheid / Eigen inzet en inbreng alle partijen

“Er is vanuit alle gelederen een enorme betrokkenheid bij het gebied Weerterland. Dit is de kans om het goed te doen. Vanuit dit besef willen wij als stuurgroep ‘Platteland in Ontwikkeling Weerterland’, met vertegenwoordiging van de zes partijen, het verschil gaan maken,” aldus voorzitter stuurgroep Rick van Meel. “Met burgers die allemaal aangenaam willen wonen, werken en recreëren willen we met Platteland in Ontwikkeling Weerterland het buitengebied nog aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Draagvlak bij bewoners, ondernemers, terreineigenaren en medeoverheden hierbij is essentieel. En zeker ook de eigen inzet en inbreng van al deze partijen.”
“Met de intentieovereenkomst tussen de gemeenten Nederweert en Weert, LLTB, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en Waterschap Limburg werken we gezamenlijk naar een samenwerkingsovereenkomst. Een overeenkomst die de basis vormt voor de activiteiten en projecten die de zes partijen samen met de streek en stakeholders gaan uitvoeren.”

Vervolg

De uitkomsten van de streeksessies en intentieovereenkomst vormen de bouwstenen voor het concept uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Samen met de streek werken de zes partijen aan de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma. Met o.a. dorpsraden, natuur- en lanschapsorganisaties, jongeren, agrariërs, gemeenteraadsleden, bewoners en ondernemers in het buitengebied. In het najaar volgt er een nieuwe streeksessie.

In februari 2018 dient er een uitvoeringsprogramma te liggen waarover o.a. de gemeenteraden besluiten. Hierin zijn de doelstellingen, randvoorwaarden, budget, resultaten en organisatie voor Platteland in Ontwikkeling Weerterland opgenomen.

Ontstaan Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Het buitengebied van de gemeenten Weert en Nederweert kent verschillende belangen, inhoudelijke en maatschappelijke doelen en opgaven. De Provincie Limburg heeft beide gemeenten gevraagd als trekker voor het project ‘Platteland in Ontwikkeling (PIO) Weerterland’. De ondertekening van de intentieovereenkomst ‘Platteland in Ontwikkeling Weerterland’ door gemeenten Nederweert en Weert, LLTB, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en Waterschap Limburg, is de eerste in Limburg.

Foto van links naar rechts: Rick van Meel (wethouder gem. Nederweert), Pieter van Melick (bestuurslid LLTB), Joke Kersten (dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg), Rob van Schijndel (Gebiedsmanager Kempen en Midden-Limburg, Natuurmonumenten), Jeroen van Vlokhoven (ambtelijk vertegenwoordiger Provincie Limburg ), Geert Gabriëls (wethouder gemeente Weert).