Rode beek krijgt weer natuurlijke loop


Bestuurslid Joke Kersten Waterschap Limburg samen krijgen we veel voor elkaar!

Waterschap Limburg is in samenwerking met zijn projectpartners vereniging Natuurmonumenten, de gemeente Onderbanken, Parkstad  en de provincie Limburg gestart met de herinrichting van de Rode Beek tussen Schinveld en Jabeek.  Bestuurslid Joke Kersten van Waterschap Limburg: “De Rode Beek krijgt een natuurlijker aanzicht door het verwijderen van de aanwezige betontegels in de taluds van de beek. Door het geleidelijk ophogen van de beekbodem kunnen vissen weer ongehinderd stroomopwaarts zwemmen en vermindert het risico op verdroging van aanliggende natuurgebieden. De projectpartners realiseren hiermee een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur waarmee natuurgebieden met elkaar worden verbonden.”

Tussen Schinveld en Jabeek

Ten oosten van de provinciale weg  N274 is enkele jaren geleden buffer St. Janshof aangelegd die water van de Rode beek bij extreme afvoeren kan opvangen. Door het plaatsen van een spindelschuif in de Rode Beek  wordt de buffer aangesloten op het watersysteem, waardoor het water van de Rode beek in de buffer stroomt en zo wateroverlast benedenstrooms wordt voorkomen.

Moerasloop

Het herinrichtingstraject dat nu wordt aangepakt loopt vanaf de Eindstraat in Schinveld tot het punt bij Jabeek waar de Rode Beek Nederland verlaat en naar Duitsland stroomt. Het opnieuw in te richten tracé is ongeveer 2250 meter lang en bevindt zich geheel in de gemeente Onderbanken.  In de nabijheid van de bestaande Rode Beek wordt aan Nederlandse zijde een nieuwe moerasloop gegraven. Deze levert een positieve bijdrage  aan vismigratie omdat de hoogteverschillen worden afgevlakt door de bodem geleidelijk te verhogen. De verhoging van de bodem heeft een positief effect op de grondwaterstanden in het gebied: de grondwaterstand daalt niet langer. De moerasloop wordt zodanig aangelegd dat zo weinig mogelijk beplanting gesnoeid hoeft te worden. Waar de moerasloop onder de N274 (in de volksmond de neutrale weg) loopt, komt een faunapassage voor kleine zoogdieren zoals de otter, bever, das en vos. Diverse zijbeekjes worden zodanig afgedamd dat water niet meer kan afvloeien naar de Rode Beek, maar in het gebied blijft. De Etzenradergrub, die nu nog als een strakke beek langs de Bredeweg naar de Rode Beek voert krijgt een natuurlijke loop. Op recreatief gebied worden fiets en wandelpaden opgewaardeerd en daar waar nodig vernieuwd. De kosten voor het uitvoeren van de werken worden nu geschat op € 675.000 exclusief btw. Parkstad Limburg draagt €100.000,- bij in het kader van de groenagenda, de gemeente Onderbanken draagt ongeveer € 64.000 bij en de Provincie Limburg ongeveer € 94.000,-.

Grensoverschrijdend natuurpark

De gemeente Onderbanken heeft de afgelopen jaren samen met Waterschap Limburg , Natuurmonumenten, provincie Limburg en de gemeente Gangelt het grensoverschrijdend Natuurpark Roode Beek – Rodebach gerealiseerd (zie www.roodebeek.eu). Het resultaat is een natuurgebied waarin beken zijn gerenatureerd, de natuur zich verder heeft ontwikkeld en fiets- wandel- en ruiterpaden zijn aangelegd.

Bestuurslid Joke Kersten graaft alvast de aansluiting van de moerasloop op de Rode beek02