Gezamenlijke handhavingsacties op het water in Limburg


Handhavingsactie

Op  donderdag 15 juni zijn handhavers van verschillende organisaties in Limburg, op pad gegaan om de veiligheid op en rond het water te controleren. Het resultaat: ruim 50 handhavingsacties. De gezamenlijke handhavingsdag is een initiatief van Rijkswaterstaat en waterschap Limburg. Ook de politie, de Groene Brigade, de douane en het Openbaar Ministerie deden dit jaar mee. Het doel van de handhavende partijen is kennisdeling, een goede samenwerking en het stimuleren van burgers en bedrijven om bij te dragen aan schoon en gezond water.

Meerwaarde samenwerking

De verschillende organisaties hebben ieder hun eigen takenpakket. Toch zijn er ook veel raakvlakken. Daarom is het goed elkaar te leren kennen, en te weten wat een ander doet. Tijdens een controle op het water kijkt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld naar lozingen door bedrijven. Het waterschap controleert of de regelgeving met betrekking tot de dijken wordt gehandhaafd en de Groene Brigade controleert op de visserijwetgeving. Door te weten waar de andere organisaties op letten en door elkaar te kennen kan informatie sneller worden gedeeld.

Toezicht vanuit lucht, water en land

De acties zijn uitgevoerd door verschillende teams, die bestaan  uit handhavers van de deelnemende organisaties. De handhavers hebben toezicht gehouden vanuit de lucht, op het water en vanaf het land. Ze hebben onder meer de kwaliteit van het water, de waterbodem, de veiligheid van de dijken, de visserijwetgeving en het gebruik van rode diesel gecontroleerd.  Met name agrarische bedrijven, bedrijven die lozen in het water, visserij, scheepvaart, transporten met grond en bagger en recreatieve activiteiten zijn door de handhavers bekeken.

Resultaat

Het hoofddoel is dat de handhavers elkaar en elkaars werk beter leren kennen. Daarnaast bleek uit de toezichtacties dat niet alles goed geregeld was. In totaal zijn er ruim 50 controles geweest. Hierbij werden zes strafrechtelijke boetes uitgeschreven. Dit was onder meer voor te dicht bij de sloot spuiten met  gewasbeschermingsmiddelen, onttrekking van oppervlaktewater, met te veel hengels vissen en een vrachtschip waarvan de lading rondstoof. In 15 gevallen volgt nog een zogenoemde handhavingsvervolgactie. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een terras tegen een dijk zonder de benodigde vergunning.