Kinderen BS de Springbeek openen de Springbeek


Springbeek

Zo’n 200 leerlingen van Basisschool de Springbeek in Blerick openden vrijdag 16 juni samen met Droppie Water van Waterschap Limburg de Springbeek. De beek is opnieuw ingericht tussen het Dubbroek en uitmonding in de Maas.

In de ochtend kregen de leerlingen een theatershow aangeboden, die de zoetwaterecologie van de beken en rivieren belichtte én de problematiek rondom zwerfafval verhelderde. Na de show gingen de leerlingen in een slinger naar de Beek en mochten ze allemaal het lint doorknippen als symbolische openingshandeling van de Beek. Uiteraard werden de stukjes plastic opgehaald door het afvalmonster uit de theatershow, om de beek zwerfafvalvrij te houden.

Springbeek

Samen met de omgeving

In samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Venlo, Stichting Limburgs Landschap, Dorpsraad Hout Blerick, Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Hengelsportvereniging en omwonenden heeft het waterschap de beek opnieuw ingericht. De beek is licht slingerend gemaakt, waardoor de beek  een gevarieerd en natuurlijk profiel heeft gekregen. Bij de uitmonding in de Maas is een vistrap aangelegd zodat de vissen vanuit de Maas naar de Springbeek kunnen optrekken. De herinrichting draagt ook bij aan de verdrogingsbestrijding van het Dubbroek.

Portefeuillehouder Joke Kersten: “Een mooi project waarbij meerdere doelen zijn gerealiseerd: herstel van natuurwaarden, vismigratie, voorkomen verdroging én wateroverlast én een leuk recreatiegebied voor wandelaars.”

Recreatie

Het strandje dat is aangelegd is bedoeld voor recreatie aan de waterkant. Het is géén officiële zwemgelegenheid. Om te kunnen zwemmen in natuurwater moet het water aan strenge normen voldoen, om te voorkomen dat mensen ziek worden. Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, controleren medewerkers van het waterschap de veiligheid en hygiëne van de aangewezen zwemlocaties. Kijk op www.zwemwater.nl of de Zwemwater App voor de actuele situatie.

Vismigratie en wandelaars

Vissen kunnen in de toekomst vanuit de Maas de gehele beek bereiken door het verwijderen van de stuw bij de instroom van de Berendonkse Beek. Door de genoemde maatregelen zal de grondwaterstand op enkele kleine plaatsen licht stijgen, maar de effecten daarvan blijven beperkt omdat die plaatsen grotendeels vallen binnen de aangekochte grond. En op de overige plaatsen zijn  in overleg met de agrariërs, kavelinrichtingswerken uitgevoerd.  
Het waterschap heeft de duiker onder de Napoleonsbaan aangepast zodat ook landdieren vanuit de Maas naar het Dubbroek kunnen trekken en omgekeerd. Na de herinrichting draagt het waterschap meerdere natuurlijk ingerichte stukken over aan de Stichting Limburgs Landschap om te gaan beheren. Tot slot is er ook aandacht voor de recreanten. De waterbergingen bij de Berendonkse Beek en het Blericks Broek lenen zich prima om ook door wandelaars te worden bezocht.

Springbeek