Waterschap Limburg start proef met subirrigatie

Gepubliceerd op 5 april 2017

Subirrigatie1klein

Waterschap Limburg start een veldproef met subirrigatie. In dit systeem wordt grondwater ingelaten in de verzamelput van peilgestuurde drainage. Het water verspreidt  zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand stijgt en de wortelzone vochtig blijft. Hierdoor is bovengronds beregenen minder vaak nodig en wordt verdroging in de landbouw mogelijk tegengegaan.

Het klimaat verandert. We krijgen niet alleen te maken met extremere zomerse buien, vanaf de jaren ’50 tot nu is het in de zomer per saldo ook beduidend droger geworden. Die trend zet zich de komende jaren voort. Landbouwgewassen hebben te lijden onder droogte en ook natuurgebieden kampen met verdroging.

Waterschap Limburg is daarom op zoek naar een alternatief  dat de landbouwgewassen van voldoende water voorziet.” Har Frenken, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap: “Subirrigatie, het inlaten van water in het drainagesysteem is mogelijk zo’n alternatief. Het is een vorm van ‘ondergronds beregenen’. Het verwachte voordeel is dat er minder verdampingsverliezen zijn. Bovendien is het goedkoper omdat met een kleinere pomp kan worden gewerkt.”

Begin dit jaar is nabij de Mariapeel (‘Hoeve de Hei’ melkveebedrijf Nabben te America) een proefveld ingericht waar metingen worden uitgevoerd door KWR en KnowH2O. Deze locatie is aangedragen door de Agrarische Belangengroep Mariapeel. Als alles goed gaat zijn eind 2017 de eerste resultaten bekend. “We zijn erg benieuwd naar de effecten van deze techniek. Klimaatverandering raakt ons allemaal, we moeten zuiniger met water omgaan. Daarom blijven we zoeken naar goede ideeën,”  aldus Har Frenken.