Waterschap limburg nieuwe deelnemer Gegevenshuis

Gepubliceerd op 17 maart 2017

remy sleijpen en raymond vlecken

Het bestuur van Waterschap Limburg heeft onlangs besloten tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis gaat het Waterschap Limburg ontzorgen voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor de bijhouding van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Een mooi voorbeeld van overheidssamenwerking in Limburg die tot een win-win-situatie leidt voor alle partijen.

Gebiedsdekkende kaart

In de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze door een 7-tal bronhouders vastgelegd en beschikbaar gesteld voor alle bronhouders, burgers en bedrijven.
Op deze “basiskaart” kunnen alle gebruikers hun eigen gegevens projecteren zodat deze altijd goed ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van stuwen, gemalen, dijken en projecten van het waterschap. Deze gecombineerde gegevens kun je dan ook bijvoorbeeld als digitale kaart via het internet met de omgeving delen.

Wettelijke taken

Het waterschap Limburg heeft als bronhouder de wettelijke taak om voor haar deelgebied de  Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) actueel te houden. Dat geldt voor de gebieden  waar waterschapswerken liggen die in de waterschapslegger zijn opgenomen. Denk hierbij aan de waterlopen, waterkeringen en regenwaterbuffers. Na de toetreding is met het Gegevenshuis een dienstverleningsovereenkomst afgesloten om actualisering van de BGT voor het Waterschap Limburg uit te voeren.

Innovatie

Het Gegevenshuis is een overheidsorganisatie die zich richt op het inwinnen, beheren en leveren van informatie uit (basis)registraties. De uitvoering van deze taken is voor afzonderlijke overheden zoals gemeenten en waterschappen vaak een zware belasting. De gezamenlijke aanpak via Het Gegevenshuis is uniek voor Nederland. Nergens anders wordt door gemeenten en waterschap op dit gebied samengewerkt.

Kwaliteitsverbetering

Dankzij de expertise en de procesmatige werkwijze die Het Gegevenshuis hanteert, wordt het waterschap niet alleen ontzorgd, maar nemen de kwaliteit en uniformiteit van de registraties ook toe. Het proces is sterk gericht op innovatie. Zo worden de nieuwste technieken ingezet en wordt onder andere bekeken op welke wijze de dienstverlening door het waterschap verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door het slim gebruik van geo-data.

Foto vlnr: Remy Sleijpen (lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg) en Raymond Vlecken (voorzitter dagelijks bestuur Het Gegevenshuis)