Eerste reeks informatieavonden dijkversterkingen afgerond

Gepubliceerd op 10 februari 2017

Arcen35

Afgelopen weken organiseerde Waterschap Limburg in samenwerking met gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat op 11 locaties in de regio informatieavonden over dijkversterkings- en dijkverleggingsprojecten. Van Nieuw Bergen tot Thorn – Wessem was grote belangstelling voor de opgave waar het waterschap voor staat en aanwezigen dachten positief kritisch mee over mogelijke oplossingsrichtingen.

Voor de omgeving,  met de omgeving

Voor de te versterken dijktrajecten in Noord- en Midden-Limburg is het waterschap al vroegtijdig in gesprek gegaan met de omgeving. De aanpak van het hoogwaterbeschermingsprogramma past bij het nieuwe waterschap dat haar besluitvorming intensief wil afstemmen met haar inwoners.  De samenwerking richt zich in deze fase van het programma op het verkennen en het inventariseren van kansen en mogelijke oplossingsrichtingen  voor het dijktraject en de inrichting van het gebied. Dit gebeurde in zogeheten kansensessies en de informatieavonden van afgelopen weken.

Hoogwaterbescherming is hot

Eerste beelden uit de bijeenkomsten zijn positief. Het thema hoogwaterbescherming leeft. Belangrijk punt is dat veiligheid niet ter discussie staat. Er is veel belangstelling vanuit de omgeving en er worden veel vragen gesteld, over bijvoorbeeld de aansluiting van de dijken op de hoge grond, rivier verruimende maatregelen, het binnendijks en buitendijks wonen, bescherming tegen hoogwater versus uitzicht op de Maas of over de samenwerking met aangrenzende  provincies en het buitenland. Er kwam ook een duidelijk verzoek: ‘Blijf ons intensief betrekken en neem voldoende tijd om een gezamenlijk voorkeursbesluit te nemen’.

Techniek en milieu

Parallel aan de gesprekken met de omgeving wordt door het waterschap ook aan de technische onderdelen en milieuaspecten gewerkt. Denk hierbij aan dijkconstructies, effecten van rivierverruiming op waterstanden, mogelijkheden voor innovatieve oplossingen, kabels en leidingen, archeologie en natuur. Hierbij maakt het waterschap gebruik van de ingenieurs van Arcadis & Witteveen en Bos. Zij ondersteunen het omgevingsproces en zorgen voor de uitwerking van de plannen voor de dijktrajecten. De informatie over techniek werd, naast de kaarten met mogelijke oplossingsrichtingen, tijdens de avonden druk bezocht.

Stuurgroep Noordelijke Maasvallei

Het waterschap werkt samen met het Rijk, de provincie Limburg en de gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas en Venlo aan waterveiligheid. Deze stuurgroep kwam op 8 februari 2017 bijeen. Bestuurders zijn tevreden over de huidige samenwerking en de gehouden informatieavonden. Onderwerp op de agenda was ook een aantal locaties in de regio die niet onder de huidige opgave van het waterschap vallen en nu niet beschermd zijn tegen hoogwater. Het gaat bijvoorbeeld om delen van Rijkel, Kessel of Wellerlooi. De stuurgroep pakt deze handschoen op en gaat onderzoeken of deze locaties op de landelijke agenda voor hoogwaterbescherming kunnen komen.

Waarom dijkversterkingen en dijkverleggingen?

Het is goed wonen, werken en recreëren langs de Maas. Maar helaas is dit niet zonder risico’s. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen achter de dijk te beschermen tegen overstromingen. En ze zijn niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Waterschap Limburg heeft de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we door rivierverruiming en door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Veelal zal er sprake zijn van zowel dijkversterking als rivierverruiming.  Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om in Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo – Hout-Blerick en Thorn-Wessem ook het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.