Nieuw bestuur gaat voor samenwerking, veiligheid en beperken overlast

Gepubliceerd op 9 december 2016

groenveld_00908

Het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Limburg richt zich de komende periode op intensieve samenwerking en verbinding met inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten en natuur- en terreinbeheerders.

“Deze samenwerking met onze omgeving is nodig om succesvol werk te kunnen maken van hoogwaterbescherming langs de Maas, bestrijding van wateroverlast en aanpassing aan de klimaatverandering”, aldus Marc Breugelmans, fractievoorzitter Waterbelang en formateur van het nieuwe bestuur. De ambities voor de komende tijd staan in het vandaag gepresenteerde bestuursakkoord voor de periode 2017 – 2019.


“We besturen Waterschap Limburg op een zorgvuldige, kostenbewuste, daadkrachtige en resultaatgerichte wijze, zodat we onze taken optimaal kunnen uitvoeren. Daarbij gaan we maximaal voor samenwerking, verbinding en innovatie. We zijn blij met dit bestuursakkoord en laten hierin onze gezamenlijke ambitie zien voor Limburg. De slogan ‘met de omgeving, voor de omgeving’ is een belofte namens het voltallige waterschapsbestuur”, aldus Marc Breugelmans. De fractievoorzitters van alle partijen in het algemeen bestuur (Waterbelang, Water Natuurlijk, VVD, 50plus, bedrijven, ongebouwd en natuurterreinen) ondertekenden vandaag het nieuwe bestuursprogramma. Dit programma geeft richting aan de besluiten die genomen worden in de periode 2017 - 2019.

Hoogwaterbescherming Maas

Bij de versterking van de Maasdijken in Limburg hanteert het nieuwe bestuur het motto ‘dijken waar het moet en ruimte waar het kan’. Samen met de omgeving wordt gewerkt aan het bereiken van de landelijk vastgestelde normen voor hoogwaterveiligheid langs de Maas.

Waterbeheer aanpassen aan klimaatverandering

Het nieuwe bestuur zet in op een goed en economisch verantwoord waterbeheer; dit houdt in een goed peilbeheer voor de land- en tuinbouw, bedrijven en de natuur. Daarnaast wordt ingezet op maximale veiligheid voor de gebouwde gebieden. Het vertrekpunt is een veiligheidsnorm van 1/100. Een andere maatregel om wateroverlast in bebouwd gebied te voorkomen is het blijvend stimuleren van het afkoppelen van regenwater. De uitvoeringsprogramma’s gericht op het tegengaan van wateroverlast door klimaatverandering krijgen deze bestuursperiode prioriteit. Ook wil het bestuur een gezonde leefomgeving realiseren door het verbeteren van de waterkwaliteit. Aanpakken van de vervuiling aan de bron staat centraal.

Kandidaten dagelijks bestuur

De kandidaten voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg werden eveneens bekend gemaakt. Het dagelijkse bestuur bestaat uit zes personen (3 fte) onder leiding van de recent benoemde dijkgraaf Patrick van der Broeck. Waterschap Limburg werkt met een portefeuillehoudersmodel vanuit het principe van collegiaal bestuur. Er wordt integraal samengewerkt door de portefeuillehouders. Op 2 januari 2017 vindt de eerste bestuursvergadering van het nieuwe waterschap plaats en wordt het bestuursprogramma inhoudelijk besproken.

Waterschap Limburg ontstaat per 1 januari uit een fusie tussen de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei.