Beter beeksysteem voor de Bosbeek


Waterschap Limburg heeft de intentie om het beeksysteem van de Bosbeek vanaf de Meinweg tot aan de monding in de Roer te verbeteren. Daarbij wil het waterschap zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en kennis vanuit de omgeving. Daarom is er dinsdag 18 april vanaf 19.30 uur een bewonersavond in kasteel Daelenbroeck, Kasteellaan 2 in Herkenbosch.

Aanleiding voor de herinrichting van de Bosbeek is dat de beek momenteel niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een natuurlijk watersysteem. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De middenloop van de Bosbeek bevindt zich in het gebied Flinke Ven. Doel van het waterschap is te onderzoeken welke aanpassingen mogelijk en nodig zijn om het beeksysteem wel te laten voldoen. “Het gehele traject wordt onderzocht, van bron tot monding. Het tegengaan van verdroging van het Herkenboscher- en Melickerven maakt hier deel van uit,” aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Schetsontwerp
Om de Bosbeek van bron tot monding te verbeteren, gaat het waterschap een plan opstellen. De eerste stap is het schetsontwerp. Dit ontwerp moet duidelijk maken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Bij het opstellen van dit ontwerp houdt het waterschap nadrukkelijk rekening met de kennis, de wensen en aandachtspunten van de omgeving. De bewonersavond is bedoeld om alle wensen en ideeën te inventariseren. Deze informatie vormt de basis voor een eerste schetsontwerp. Dit zal tijdens een vervolgavond gepresenteerd worden.

Programmaplan
De herinrichting van de Bosbeek staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van het 'Programmaplan Verbinding Roerdal-Meinweg 2022-2027'. Hierin werken Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en de gemeente Roerdalen samen. Hierbij hanteren de partners het credo 'gezamenlijk doen wat meerwaarde heeft en individueel doen wat logischerwijs kan'.

De Provincie Limburg is ‘trekker’ van de procescoördinatie van dit plan en let vooral op de bevordering van de natuurwaarde. Om zo de Natura-2000 gebieden Meinweg en Roerdal te versterken. Zij ziet hier vooral kansen op het gebied van de doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Aanmelden bewonersavond
Aanmelden voor de bewonersavond kan via het aanmeldformulier op ons participatieplatform MetElkaar www.waterschaplimburg.nl/bosbeek. Voor persoonlijk contact en meer informatie over dit project kunt u terecht bij omgevingsmanager Daphne Ulaga: d.ulaga@waterschaplimburg.nl.