(Gesloten) Liveblog - Watersnood in Limburg


stuw

Afgelopen week hebben wij hoogwater in de Maas gehad wegens de grote hoeveelheid neerslag. In deze liveblog houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in Limburg.

- Donderdag 22-07-2021 17:10

Waterschap Limburg schaalt af; geen crissituatie meer

Waterschap Limburg schaalt af. Er is geen sprake meer van een crisissituatie. Wel blijven wij actief om nazorg te leveren waar dat nodig is.

- Woensdag 21-07-2021 17:51

Bericht voor de pers:  Persuitnodiging werkbezoek deltacommissaris Peter Glas

Op donderdag 22 juli brengt Peter Glas op uitnodiging van Waterschap Limburg een werkbezoek aan Zuid-Limburg. Om 13:30 uur zal de deltacommissaris arriveren op het gemeentehuis van Valkenburg. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

- Woensdag 21-07-2021  15:05

Waarschuwing zwemwaterlocaties⚠️

Ondanks het aankomende mooie weer wordt gewaarschuwd niet te gaan zwemmen in de zwemwaterlocaties gelegen aan de rivieren.

Dit kan gevaarlijk zijn. Op dit moment zijn we bezig met controles. Zwem alleen op officieel aangewezen zwemlocaties niet gelegen aan de rivieren.

Kijk voor de meest actuele stand van zaken op www.zwemwater.nl

- Woensdag 21-07-2021  14:02

Bericht Veiligheidsregio Noord: Schalen af naar GRIP 0

Veiligheidsregio Limburg-Noord schaalt af naar GRIP 0. Dit betekent dat de centraal gecoördineerde inzet van hulpverleningsdiensten niet meer nodig is. Wel blijven de betrokken organisaties actief om nazorg te leveren waar dat nodig is. Inwoners kunnen terecht bij hun eigen gemeente met vragen.

- Woensdag 21-07-2021  11:37

Bericht Veiligheidsregio Noord: pas op met maaswater, mogelijk verontreinigd

Verkoeling zoeken met het warme weer is ook vandaag erg verleidelijk. Pas op met maaswater. Het maaswater kan mogelijk verontreinigd zijn. Wij roepen daarom op om uw verkoeling ergens anders te zoeken. Bent u wel in contact geweest met maaswater? Was dan goed uw handen en huid met ruim water en zeep. Bekijk de website van GGD Limburg-Noord(opent in nieuw tabblad) voor de laatste informatie over wat u moet doen wanneer u in contact bent geweest met rivierenwater.

- Woensdag 21-07-2021 8:55

Schade door wateroverlast

Sinds deze week hebben veel mensen op locaties in Limburg te maken gehad met extreme regenval en overstromingen. Dit heeft geleid tot schade en waarvan de exacte omvang nog lang niet duidelijk is.

Verzekering

In eerste instantie is het zinvol om uw schade te melden bij uw verzekeraar. Het is belangrijk om eerst foto’s te maken van de schade voordat u gaat opruimen. Dit is belangrijk voor de afwikkeling van de schade. Het verbond van verzekeraars heeft laten weten dat veel schade aan huizen en bedrijven door de extreme regenval in Limburg wordt gedekt.

Tegemoetkoming schade

Het kabinet heeft de overstromingen in Limburg officieel tot ramp benoemd. Met die beslissing is ook de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking getreden. Op grond van die wet kan de overheid een tegemoetkoming toekennen aan gedupeerden van schade en kosten die redelijkerwijs niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet te vermijden zijn. Momenteel is men druk bezig om de regeling vorm te geven zodat gedupeerden hun schade kunnen melden.

Schadeclaim

Als u van mening bent dat de oorzaak van uw schade bij het waterschap ligt, kunt u hiervoor een schadeclaim indienen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons schadeformulier op onze website op de locatie: https://formulieren.waterschaplimburg.nl/schadevergoeding/

Om uw claim zo snel mogelijk te kunnen afhandelen, verzoeken wij u dringend om alle velden zoveel volledig mogelijk in te vullen. Vermeld daarbij ook uw e-mailadres.

- Woensdag 21-07-2021 8:30

7 dijkstukken niet betreden!

We verzoeken u om niet op de afgesloten dijkstukken te wandelen. De betreffende locaties zijn afgezet en er geldt een toegangsverbod. Ga niet voorbij die afzettingen! Er zijn diverse oorzaken waarom deze dijktrajecten zijn afgesloten; er liggen nog zandzakken op, er is groot materieel aanwezig of de dijk is nog verzwakt. Hieronder staan de desbetreffende dijkstukken, voor meer informatie kunt u terecht bij de uw gemeente.

  1. Afferden
  2. Gennep
  3. Groot Boller
  4. Heukelom
  5. Hockeyvelden Roermond
  6. Mook
  7. Steyl Maashoek

- Dinsdag 20-07-2021 21:45

Defensie helpt Waterschap Limburg met herstel werkzaamheden watersysteem

Waterschap Limburg heeft Defensie gevraagd om de komende dagen te helpen bij werkzaamheden rondom het Limburgse watersysteem. Defensie heeft op dit verzoek van het waterschap positief gereageerd en stuurt morgenochtend militairen naar Limburg. Dit is van belang om het watersysteem weer goed te laten functioneren in het geval er neerslag valt.

- Dinsdag 20-07-2021 20:00

Niet betreden van beken en afgesloten dijken

We verzoeken u om niet langs de beken of op de afgesloten dijktrajecten te wandelen. De dijktrajecten zijn afgezet en er geldt een toegangsverbod. Er zijn diverse oorzaken waarom deze dijktrajecten zijn afgesloten; er liggen nog zandzakken op, er is groot materieel aanwezig of de dijk is nog verzwakt. Bij de beken is oevererosie en dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

- Dinsdag 20-07-2021 12:00

Waarschuwing

Waterschap Limburg is ook vandaag bezig met inspecties van de dijken om mogelijke schades in kaart te brengen. Dat geldt niet alleen voor onze dijken. Het hele systeem van beken, buffers en waterkeringen moet geïnspecteerd worden naar aanleiding van de hevige wateroverlast van de afgelopen tijd. Op tal van plekken zijn oevers beschadigd en ligt er modder en meegespoeld materiaal in beken en buffers. Het waterschap waarschuwt voor instabiele oevers en mogelijk gevaarlijke situaties. Ziet u zelf een gevaarlijke situatie rondom onze wateren? Neem dan contact op met Waterschap Limburg: 088-8890100

- Maandag 19-07-2021 20:06

Maak foto's van de schade voordat je gaat opruimen

Ontdekt u schade aan uw woning of bezittingen? Ruim dan niet meteen op maar maak voorafgaand foto's. Dat is belangrijk voor de afwikkeling van de schade. Dit maakt later onderdeel uit van de schadeclaim bij de verzekering.

- Maandag 19-07-2021  20:06

Eerstvolgende persconferentie dinsdag 20 juli 19.00 uur

De afgelopen dagen is er dagelijks een persconferentie over het hoogwater in Limburg-Noord geweest. De eerstvolgende persconferentie vindt plaats op dinsdag 20 juli om 19.00 uur. Voor een tussentijdse update kunt u in deze liveblog onderstaande videoboodschap van de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten, bekijken.

- Maandag 19-07-2021 20:06

Update 19 juli

- Maandag 19-07-2021 19:00

Bericht Veiligheidsregio Noord: Landelijk publieksinformatienummer vanaf 20.00 uur niet meer beschikbaar

Vanaf 20.00 uur is het landelijke publieksinformatienummer niet meer beschikbaar. Het gaat om het volgende nummer: 0800-1351. Heeft u informatie nodig over de wateroverlast en hoogwater, dan kunt u terecht bij uw gemeente.

- Maandag 19-07-2021 15:45

Dringende oproep: Ga niet kijken op dijken

Wij doen nogmaals de oproep om niet op dijken te gaan kijken. Dit belast de dijken onnodig en kan leiden tot extreem gevaarlijke situaties. Voor de zandzakken die u niet meer nodig heeft kunt u contact opnemen met uw gemeente. Zij geven aan waar u de zandzakken kunt inleveren.

- Maandag 19-07-2021 13:10

Bericht Veiligheidsregio Noord: Veelgestelde vragen gezondheidsklachten voorkomen na aanraking met rivierenwater

GGD Limburg-Noord heeft de veelgestelde vragen en antwoorden(opent in nieuw tabblad) om gezondheidsklachten te voorkomen in beeld gebracht. Bekijk hun website voor de laatste informatie over wat je moet doen wanneer je in contact bent geweest met rivierenwater.

- Maandag 19-07-2021 08:40

Bericht Veiligheidsregio Noord: Slachtofferhulp Watersnood Limburg

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten, zo ook voor de getroffenen van de watersnoodramp in Limburg. Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies, kijk dan op www.slachtofferhulp.nl/emotionele-hulp/watersnood-limburg/

- Zondag 18-07-2021 16:44 Pas op met maaswater: mogelijk verontreinigd

Verkoeling zoeken met het warme weer vandaag is erg verleidelijk. Pas op met maaswater. Het maaswater kan verontreinigd zijn. Wij roepen daarom op om uw verkoeling ergens anders te zoeken. Bent u wel in contact geweest met maaswater? Was dan goed uw handen en huid met ruim water en zeep.

- Zondag 18-07-2021 14:30 Gemeenten communiceren over terugkeer naar huis

Veiligheidsregio Limburg Noord geeft aan: Wacht met terugkeer naar huis totdat u groen licht krijgt van uw gemeente. Uw gemeente communiceert met u als u weer naar huis kunt. De lokale gemeenten in Noord en Midden-Limburg zorgen via eigen kanalen voor actuele informatie over de lokale situatie. Daar kunt u ook informatie vinden over lokale afzettingen, noodverordeningen en maatregelen die zijn genomen.

- Zondag 18-07-2021 11:30

Kwelwater

Op verschillende plekken komt kwelwater uit de grond. Dit water is grondwater dat door het hoge waterpeil naar boven komt. Kwel is een natuurlijk proces en over het algemeen niet gevaarlijk. We hebben de situaties waar het water een risico kan zijn in beeld. Onze inspecteurs houden deze plekken in de gaten en ondernemen acties waar nodig.

kwelwater in Well

- Zondag 18-07-2021 06:48

Dijkinspectie geëvacueerde gebieden

Zondagochtend 18 juli start een team dijkinspecteurs van Waterschap Limburg om de dijken te beoordelen of ze veilig zijn voor terugkeer van bewoners. De dijken hebben langere tijd veel water te verduren gehad, waardoor dijken beschadigd of verzwakt kunnen zijn. Nu het water zakt, verdwijnt de tegendruk van het water waardoor er kans is op schade. Voordat bewoners veilig kunnen terugkeren is deze inspectie noodzakelijk.

De inspecteurs beginnen bij de Hambeek in Roermond en volgen de Maas in noordelijke richting. Op basis van de inspectie besluit de Veiligheidsregio Limburg Noord wanneer bewoners terug naar hun huizen mogen.

- Zondag 18-07-2021 00:29

Dijken ook 's nachts bewaakt

De dijken worden dag en nacht bewaakt. Brandweer en het waterschap houden de dijken samen in de gaten.

- Zaterdag 17-07-2021 19:25

Dringende oproep tot evacuatie Well, het water komt hoger dan gedacht

Om 18 uur heeft de gemeente Bergen besloten opnieuw een dringende oproep te doen aan de inwoners van Well om vrijwillig te evacueren. Dit vanwege de steeds hoger wordende waterstand in relatie tot de kwaliteit van de dijken, die als niet voldoende wordt beoordeeld door Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat.
De politie zal via de megafoon per auto deze boodschap brengen en alle media worden ingeschakeld.
De brandweer en trucks van defensie zullen worden ingezet voor vervoer van personen. Ook is bijstand van de ME ingeroepen.
Dit advies geldt voor alle inwoners van Well die eerder schriftelijk gevraagd zijn te evacueren. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Bergen, Hoge waterstand van de Maas | Bergen

- Zaterdag 17-07-2021 18:45

Persconferentie om 19.00 uur over de actuele situatie van het hoogwater

Om 19.00 uur is er een nieuwe persconferentie waar de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord, de Regionaal Operationeel Leider van het calamiteitenteam en Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg spreken. Zij geven een toelichting op de actuele situatie. 

- Zaterdag 17-07-2021 17:05

Dringende oproep: Ga niet kijken op dijken!

Wij verzoeken iedereen niet op dijken te gaan kijken. Geef hulpverleners de ruimte en belast de dijken niet onnodig.

- Zaterdag 17-07-2021 15:21

Dijkinspectie in volle gang

Waterschap Limburg houdt de stabiliteit van de dijken nauwlettend in de gaten. Doordat het hoge water langere tijd tegen de dijken staat, kunnen deze verzadigd raken. Dit kan gevolgen hebben voor de stabiliteit. Ruim 700 dijkwachters van het waterschap inspecteren daarom 24 uur per dag onze dijken. Om te voorkomen dat de dijken onnodig belast worden, willen we u vragen om de getroffen gebieden niet te bezoeken.

Dijkinspectie in Broekhuizenvorst

- Zaterdag 17-07-2021 14:19

Bericht Veiligheidsregio Noord: lokale maatregelen via uw eigen gemeente

De lokale gemeenten in Noord en Midden-Limburg zorgen via eigen kanalen voor actuele informatie over de lokale situatie. Daar kunt u ook informatie vinden over lokale afzettingen, noodverordeningen en maatregelen die zijn genomen.

- Zaterdag 17-07-2021 13:35

Bericht Veiligheidsregio Noord: Update hoogste waterstanden

Volgens de huidige berekeningen houden de topwaterstanden in Roermond aan tot zondagochtend vroeg. Venlo/Blerick heeft de golftop zaterdag kort na de middag bereikt. Die houdt aan tot begin zondagavond. In Mook wordt volgens de prognose de hoogwaterstand begin zondagochtend verwacht. Die houdt naar verwachting aan tot dinsdagochtend vroeg.
Let op: dit is een update op basis van berekeningen. Informatie kan dus nog wijzigen.

- Zaterdag 17-07-2021 12:58

Bericht Veiligheidsregio Zuid: waterpeil zakt

Het waterpeil van de Maas, de Geul en de Gulp zakt. De waterafvoer van de Maas (meetpunt: Maastricht, St. Pieter) is inmiddels minder dan 2000 kubieke meter per seconde (vrijdagmorgen bereikte de Maas met 3300 kubieke meter de hoogste stand). De verwachting is dat de waterafvoer om 16.00 uur is gezakt tot 1750 kubieke meter per seconde.

De meeste mensen die geëvacueerd waren, kunnen sinds 06.00 uur vanmorgen terug naar hun woningen. Dat betekent echter niet dat er geen overlast meer is in de getroffen gebieden. Kelders, maar ook andere delen van woningen, straten en weilanden staan in veel gevallen nog onder water. Een aantal inwoners kan helaas nog niet terug naar hun woning omdat er nog te veel water in staat of omdat straten nog niet toegankelijk zijn.

- Zaterdag 17-07-2021 05:56

Bericht Veiligheidsregio Zuid: Situatie Julianakanaal

Geëvacueerde bewoners kunnen terug naar hun woning

Alle inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) die geëvacueerd zijn, mogen vanaf 06.00 uur terugkeren naar hun woning. De situatie is op grond van inspecties en onderzoek inmiddels veilig bevonden. Kelders in dit gebied mogen worden leeggepompt.

Wat te doen m.b.t. veiligheid van gas en elektra als u terugkeert naar uw woning?
Mogelijk heeft uw woning waterschade opgelopen. Controleer uw elektriciteits- en gasinstallatie.

Controleer uw elektriciteitsinstallatie:
•    Controleer visueel de status van uw meterkast. Heeft er water in uw woning gestaan? Controleer dan hoe hoog dit water gestaan heeft. Mocht u vermoeden dat de elektriciteitsmeter en / of uw stoppenkast waterschade heeft opgelopen, bel dan het landelijke storingsnummer 0800-9009.
•    Heeft uw elektrische installatie op het oog geen schade opgelopen, schakel dan de aardlekschakelaar weer in en test deze door de op de testknop te drukken. Als de aardlekschakelaar daardoor uitgaat, werkt deze naar behoren en kunt u deze veilig inschakelen. Als deze niet goed functioneert, bel dan een installateur. De aardlekschakelaar werkt alleen als de stroomvoorziening vanuit Enexis Netbeheer hersteld is.

Controleer uw gasinstallatie:
•    Ruikt u gas? Sluit hoofdkraan gas, ventileer woning (ramen en deuren open), verlaat het pand en bel direct het landelijke storingsnummer 0800-9009.
•    Is uw meteropstelling beschadigd of heeft deze onder water gestaan? Sluit hoofdkraan gas en bel het landelijke storingsnummer 0800-9009.
•    Hebben uw toestellen (badgeiser, verwarmingstoestel, kooktoestel, haard) zichtbare schade of onder water gestaan? Sluit hoofdkraan gas en neem contact op met uw installateur.

Voor vragen over de wateroverlast kunt u contact opnemen met het informatienummer 0800-1351.

- Zaterdag 17-07-2021 05:07

Bericht vanuit Veiligheidsregio Noord: Blijf weg uit rampgebieden

We zien veel mensen die bij de rampgebieden komen kijken. We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden. Mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden.

- Zaterdag 17-07-2021 01:04

Bericht vanuit Veiligheidsregio Noord: Update hoogwaterpieken

Volgens de huidige berekeningen duurt de hoogwaterpiek in Roermond tot zondag 18 juli 06.00 uur. In Venlo/Blerick wordt de hoogwaterpiek op zaterdag 17 juli om 05.00 uur bereikt. Deze eindigt zondag om 19.00 uur. In Mook wordt de hoogwaterpiek op zondag om 09.00 uur verwacht. Deze eindigt op dinsdag 20 juli om 05.00 uur. Let op: dit is een update op basis van berekeningen. Informatie kan dus nog wijzigen. We blijven je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

- Vrijdag 16-07-2021 21:07

Bericht vanuit Veiligheidsregio Noord: Giro777 geopend

Het Nationaal Rampenfonds heeft Giro 777 opengesteld voor mensen die geld willen doneren voor de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg.

- Vrijdag 16-07-2021 19:10 

Bericht vanuit Veiligheidsregio Noord: Update situatie dijk Julianakanaal: geëvacueerde inwoners moeten zich voorbereiden om de nacht elders door te brengen

Inwoners van de geëvacueerde gebieden in Bunde, Brommelen, Geulle (beneden) en Voulwames moeten zich voorbereiden om de nacht elders door te brengen. Naar verwachting wordt pas middernacht duidelijk of zij naar huis kunnen of niet. Uit onderzoek blijkt dat het water dat bij Voulwames maaswater is. Dit water komt onder de dijk in het Julianakanaal door naar boven.

Er zijn op dit moment bigbags en zandzakken geplaatst. Daarmee is de situatie voorlopig onder controle. Vanavond zal er een helikopter van de kustwacht met infraroodcamera’s het gebied scannen om de stabiliteit van de hele dijk te controleren. De scans van de kustwacht worden gedeeld met Rijkswaterstaat die op basis daarvan bepaalt of de situatie veilig is of niet.

Naar verwachting is het resultaat hiervan pas rond middernacht bekend.  Pas daarna wordt duidelijk of inwoners naar huis kunnen of niet. Meer informatie over het verblijf in opvanglocaties volgt zo snel mogelijk.

- Vrijdag 16-07-2021 15:28

Sluiting coupures op schema

We zitten op schema om de coupures in het noorden te sluiten, conform het draaiboek hoogwater. We verwachten tegen 18.00-19.00 uur hiermee klaar te zijn. De coupures in het zuiden die volgens dit draaiboek dicht moeten, zijn inmiddels gesloten.

Dijkwachten maken extra rondes

Vandaag en morgen maken de dijkwachten tussen Roosteren en Venlo extra rondes bij de dijken. Als zij tijdens hun controle iets opmerken, geven ze dat door aan het Waterschap zodat indien nodig maatregelen genomen kunnen worden.

- Vrijdag 16-07-2021 14:50

Groot gat in dijk Julianakanaal, inwoners Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moeten het gebied verlaten

Er is een gat in de dijk van het Julianakanaal. Verlaat direct je woning en breng jezelf in veiligheid. Hierdoor komen Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) op zéér korte termijn onder water te staan.

Dit is ook de reden dat de sirenes momenteel afgaan.

  • Sluit gas en elektriciteit af. Het water kan zorgen voor brand of kortsluiting. Door het gas en elektriciteit alvast af te sluiten, voorkom je dat.
  • Draai de hoofdkraan van het water dicht.
  • Verlaat zo snel mogelijk uw woning

Gebied:

- Vrijdag 16-07-2021 14:00


Dijkdoorbraak Julianakanaal, inwoners Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moeten naar een hogere verdieping

Er is een dijkdoorbraak in het Julianakanaal. Inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moeten zo snel mogelijk ramen en deuren sluiten en naar een veilige verdieping gaan in huis. Er is geen tijd meer om de woning te verlaten.

Door de dijkdoorbraak komt dit gebied onder water te staan. Dit is ook de reden dat de sirenes momenteel afgaan.

- Vrijdag 16-07-2021 11:15

Informatie over de stuw van Monsin (nabij Luik)

Er gaan geruchten over de stuw van Monsin die nabij Luik gelegen is. Deze stuw reguleert de waterstanden en zou instabiel en/of defect zijn. Ook zijn er vragentekens over het standhouden van deze stuw.

Echter zijn er op dit moment geen aanleiding voor deze zorgen. De situatie is stabiel en de stuw werkt naar behoren. Het waterpeil is hier aan het zakken en er worden geen problemen verwacht.

- Vrijdag 16-07-2021 11:00

Bericht Veiligheidsregio Noord: Blijf weg uit rampgebieden

We zien veel mensen die bij de rampgebieden komen kijken. We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden. Mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden.

- Vrijdag 16-07-2021 08:00


Bericht Veiligheidsregio Noord: Defensie verstevigt de dijkring tussen Thorn en Wessem

Om wateroverlast te voorkomen, verstevigt Defensie met behulp van zandzakken de dijkring tussen Thorn en Wessem. Het gaat hier om een lengte van 1,1 kilometer tussen Waage Naak en de Maasboulevard.

- Vrijdag 16-07-2021 07:35

Waterpeil Maas in zuiden over hoogste punt heen, begin herstelfase

Vannacht heeft de Maas rond 3:00 uur in Maastricht de piek qua waterstand en waterdoorvoer bereikt. Deze viel met 3300m³/s gelukkig lager uit dan de eerder voorspelde 3700m³/s. De piek verplaatst zich op dit moment langzaam richting het noorden en bevindt zich nu ter hoogte van Elsoo. In Eijsden is de doorvoer inmiddels enigszins afgezwakt, wat betekent dat het waterpeil aan het dalen is.

In Maastricht zijn geen straten ondergelopen, in Bunde is wel sprake van wateroverlast.

Herstelfase

Nu het waterpeil daalt, belanden we langzaamaan in de zogenaamde herstelfase. Er wordt met man en macht gewerkt om de beschadigde nutsvoorzieningen te herstellen.

Omdat de waterdruk op de buitenmuren van huizen inmiddels is afgenomen, kunnen ondergelopen kelders zonder bezwaar worden leeggepompt.

Hoe en wanneer de geëvacueerde bewoners weer verantwoord terug naar hun huizen kunnen keren, hangt van de plaatselijke situatie af. We verwachten hier rond 10:00 uur meer informatie over te kunnen geven, we gaan ervanuit dat de piek in de waterstand de regio dan in zijn geheel verlaten heeft.

- Vrijdag 16-07-2021 07:10

L1 nu ook calamiteitenzender voor Limburg-Noord

L1 is vanaf 07.00 uur ook calamiteitenzender voor Veiligheidsregio Limburg-Noord, naast Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio Limburg-Noord komt op L1 Radio elk kwartier met een update over de ontwikkelingen. Stem af op L1 Radio FM 95.3 of FM 100.3 of volg een van de andere kanalen van L1. Zo hopen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Uiteraard blijven we je ook via deze website op de hoogte houden van de meest actuele situatie.

- Vrijdag 16-07-2021 05:50

Bericht Veiligheidsregio Noord: Publieksnummer geopend

Vanaf vrijdagochtend 16 juli 05.45 uur is voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord, naast de publieksinformatienummers van de gemeenten, het algemene publieksnummer 0800-1351 voor informatie over hoogwater en wateroverlast beschikbaar. Veiligheidsregio Zuid-Limburg hanteert hetzelfde publieksnummer.

- Vrijdag 16-07-2021 03:44

Bericht Veiligheidsregio Zuid: Hoogste punt waterstand in Maastricht bereikt

Volgens Rijkswaterstaat is de piek van het hoogwater in de Maas bij Maastricht nu bereikt. Deze piek verplaatst zich nu langzaam richting het noorden van de provincie.

Het is nu afwachten wanneer het water in het zuiden van de provincie gaat zakken.

- Vrijdag 16-07-2021 01:40

Hulp uit het hele land

Uit het hele land ontvangen wij materiaal en menskracht in de bestrijding van deze watersnood. Materiaal komt binnen op onze hoogwaterloods in Horst en wordt van daaruit ingezet op locaties door heel Limburg waar nodig.

HulpWatersnood

- Vrijdag 16-07-2021 01:14

Bericht Veiligheidsregio Zuid: Overzicht geëvacueerde gebieden

Kijk voor een overzicht van gebieden die op dit moment geëvacueerd zijn/worden op http://vrzl.nl
Inwoners wordt dringend verzocht hun woning te verlaten.

- Donderdag 15-07-2021 21:20

Bericht Veiligheidsregio Noord: Noodverordeningen afgekondigd voor de gemeente Maasgouw en Roermond

In verband met de hoge waterstand en evacuaties in delen van Limburg, zijn er noodverordeningen afgekondigd voor de gemeente Maasgouw en Roermond. Kom niet naar de rampgebieden en houd wegen vrij voor hulpdiensten.

- Donderdag 15-07-2021 20.55

Bericht Veiligheidsregio Noord:
Militairen van Defensie komen ondersteunen

Militairen van Defensie helpen ons met de gevolgen van het hoge water. Ze zijn momenteel bezig met het vullen van zandzakken om de dijken te verstevigen. Die verspreiden ze in de regio. Waar nodig bieden ze ook andere hulp.

- Donderdag 15-07-2021 20.00

Bericht Veiligheidsregio Zuid:
Maaswater stijgt, verschillende gebieden in Zuid-Limburg geëvacueerd

Vannacht komt een aantal gebieden in Zuid-Limburg onder water te staan. Inwoners van die gebieden moeten hun woning verlaten. De overheid en de hulpdiensten hebben opvanglocaties ingericht.

Het gaat om inwoners van Heugem en Randwyck in Maastricht, om inwoners van een aantal straten in Eijsden en Laag Caestert, om inwoners van Maasband, Meers, Urmond en Berg aan de Maas.

Waar mensen terecht kunnen en wat ze moeten doen, staat op de site van veiligheidsregio Zuid-Limburg, zie https://www.vrzl.nl/actualiteit/

- Donderdag 15-07-2021 19.20

Bericht Veiligheidsregio Noord: Blijf weg van de rampgebieden!

We hebben te maken met een ongekende situatie door hoogwater in Limburg. Help elkaar daarom in deze tijd. Kijk waar je je buren, vrienden en familie kunt helpen en houd rekening met je eigen veiligheid. Blijf weg van de rampgebieden en houd wegen vrij voor hulpdiensten.

Kaart_wateroverlast_wie bellen

- Donderdag 15-07-2021 18:40

Bericht Veiligheidsregio Noord:
Stand van zaken en verwachting waterafvoer Maas

De waterafvoer van de Maas stijgt nog steeds. Dit kan vooral gevolgen hebben voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Stein, Meerssen, Maastricht en Sittard-Geleen. Samen met de partners bekijken we wat nog nodig is om de gevolgen van het hoogwater zoveel mogelijk te beperken. We bekijken ook of het noodzakelijk is om bepaalde gebieden te evacueren. Houd www.vrzl.nl in de gaten.

- Donderdag 15-07-2021 18:10

Voor de mensen die vragen hebben over wateroverlast en hoogwater is er een centraal informatienummer dat gebeld kan worden:
- voor zowel Noord- als Zuid-Limburg: 0800 - 1351

Voor niet dringende hulpvragen kunnen mensen bellen met hun gemeente. Alleen in zeer dringende noodsituaties kan 112 gebeld worden.

- Donderdag 15-07-2021 17:58

Geef hulpdiensten en medewerkers van het waterschap de ruimte om hun werk goed te doen.

Door de wateroverlast mengt rioolwater met oppervlaktewater. Vermijd contact met water daarom. Dit kan gezondheidsrisico’s met zich meenemen. Dit geldt ook als het waterpeil gaat dalen.

- Donderdag 15-07-2021 16:34

Bericht Veiligheidsregio Noord:
Gemeente Roermond: Maatregelen gebied Hambeek

Roermond krijgt ook te maken met hoogwater. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat inwoners in het gebied ten noorden en zuiden van de Hambeek later vandaag moeten evacueren (zie kaartje). Dit heeft Burgemeester Rianne Donders zojuist laten weten tijdens een persstatement.

Woon je in een gebied met (dreiging tot) wateroverlast? Neem dan zo snel mogelijk maatregelen. Kijk op wachtnietopwater.nl wat u kunt doen om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Help ook anderen die uw hulp nodig hebben.

- Donderdag 15-07-2021 16:00

Bekijk op de site van de Veiligheidsregio Noord Limburg de persconferentie van vanmiddag 15.30 uur over het hoogwater van de Maas en de Roer.

- Donderdag 15-07-2021 13:00

Waterschap Limburg is momenteel met man en macht bezig om maatregelen te nemen tegen de extreme wateroverlast waar we momenteel in Limburg mee kampen. Medewerkers van het waterschap zijn in de omgeving bezig met het beperken van de wateroverlast en ondersteunt de hulpdiensten waar mogelijk.

Zandzakken worden nog steeds uitgedragen en in samenwerking met defensie worden deze geplaatst in de gebieden waar ze het hoogst nodig zijn. De coupures worden ook nog steeds opgebouwd in Well. Intussen stijgt het water in de Maas snel en wordt er een flinke piek verwacht. Het is een uitermate ernstige situatie die niet eerder in deze combinatie (hoogwater en lokale zeer ernstige wateroverlast) heeft plaatsgevonden. Het advies is dan ook: Blijf thuis en kom niet in de buurt van wateren en laat de hulpdiensten en onze  mensen hun werk doen.

- Donderdag 15-07-2021 09:05

Bericht Veiligheidsregio Zuid:
Hoogwaterwaarschuwing voor delen van Bunde

De verwachting is dat er hoger water aankomt in Bunde. Tref waar het kan zelf voorbereidingsmaatregelen. Denk hierbij aan het verplaatsen van uw auto naar een veilige plek en zet uw auto op de handrem. Verplaats uw spullen naar een hogere verdieping.

- Woensdag 14-07-2021 22:05

Waterschap Limburg werkt de hele nacht door

We blijven coupures en pompen opbouwen en opzetten in meerdere locaties.

Door de hevige regenval blijven de waterstanden van de Maas en de Roer de komende dagen stijgen. Waterschap Limburg treft alle maatregelen die het draaiboek voorschrijft bij hoogwaterstanden. Dit betekent dat op de daarvoor aangewezen plekken aan de Maas demontabele schotbalken, pompen en aggregaten worden geplaatst. Het overtollige water in de Roer wordt opgevangen in het achterland (het waterbergingsgebied). Het waterschap voorziet vooralsnog geen problemen in de Noord-Limburgse gemeenten, van Echt-Susteren tot Mook en Middelaar.

- Woensdag 14-07-2021 20:35

Gemeente Roermond gaat inwoners informeren over hoogwater

De gemeente Roermond gaat inwoners informeren via hun social media en website over de mogelijke wateroverlast die kan optreden bij de Roer, Swalm en Maas. Ook daar hebben ze te maken met veel neerslag en met heel veel water uit zuidelijker gelegen rivieren als de Maas, Roer en Swalm. Dit kan leiden tot zeer hoge waterstanden en wateroverlast in het stroomgebied van de die rivieren. Deze rivieren zullen mogelijk buiten hun oevers treden maar het is niet duidelijk wanneer dat gebeurt. De gemeente Roermond is begonnen met voorzorgsmaatregelen.
Voor meer informatie bekijk de liveblog van Veiligheidsregio Limburg-Noord

- Woensdag 14-07-2021 17:30

Waterstand Maas blijft stijgen, morgenavond afvoer op hoogste punt

Door de hevige regenval blijft de waterstand van de Maas de komende dagen stijgen. Naar verwachting leidt dit morgen tot een waterafvoer van 2750 kubieke meter per seconde. Dit is hoog en zeer ongebruikelijk voor de zomerperiode. De waterstand is vergelijkbaar met de waterstand van de Maas in 1993, toen de Maas overstroomde. Ondanks de vergelijkbare waterstand is de situatie niet vergelijkbaar met die van 1993 en 1995. De Maas is in de afgelopen tientallen jaren verbreed en er zijn dijken aangelegd, waardoor de Maas meer water aankan dan toen. Wat toen dus problematisch was, is dat nu al lang niet meer. Desalniettemin zorgt het Waterschap Limburg bij een hoge waterstand van de Maas voor waterkeringen langs de Maas. Dit beperkt de gevolgen die het water kan hebben voor de directe omgeving.

- Woensdag 14-07-2021 17:30 KNMI meldt: Code Rood

KNMI - Code rood

KNMI: "In Zuid-Limburg wordt vanavond en vannacht opnieuw veel regen verwacht. Er kan nog 30 tot 50 mm bij vallen. Omdat er al zeer veel regen gevallen is (lokaal meer dan 100 mm) zal de wateroverlast steeds groter worden. In de loop van de nacht gaat het minder hard regenen.''
In deze situatie kunnen schade en gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van ernstige wateroverlast.

- Woensdag 14-07-2021 14:16

Opgeschaald naar Grip-4

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft opgeschaald naar Grip-4. Dat betekent dat de hulpverlening in Zuid-Limburg vanaf nu centraal wordt gecoördineerd.
Voor meer informatie kijk op 
Infocentrum hoogwater in Maastricht is geopend, bereikbaar onder nummers 0887974323 en 0887974321

- Woensdag 14-07-2021 13:20

Extra maatregelentegen wateroverlast

Als gevolg van de neerslag stijgt ook het peil van de Maas. Waterschap Limburg zet op diverse plekken afsluiters dicht om wateroverlast te beperken. In Geysteren, Heijense Leigraaf  (Afferden) bij de Papenbeekse broeklossing (Well) worden pompen geplaatst. Bij de Springbeek (Blerick) en Kwistbeek (Baarlo) worden aggregaten geplaatst. Dit om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

- Woensdag 14-07-2021 9:30

Waarschuwing snelstromende beken

De heftige regenval zorgt ervoor dat kleine beekjes veranderen in snelstromende beken met een grote afvoer. Dit is gevaarlijk. Blijf uit de buurt van deze beken en mijd plekken die dicht bij het water zijn.

- Woensdag 14-07-2021 03:00

Wateroverlast in Zuid-Limburg
Hevige neerslag heeft op dinsdagavond 13 juli in delen van Zuid-Limburg voor hevige wateroverlast gezorgd.  Medewerkers van het waterschap hebben gedurende de avond en nacht acties uitgevoerd en de hulpdiensten geassisteerd om daar waar mogelijk wateroverlast te beperken.

Extreme neerslag
Meetgegevens wijzen uit dat er dinsdagavond op plekken in Zuid-Limburg tussen de 15 en 95 mm neerslag is gevallen binnen een paar uur. Normaal gesproken valt er in de hele maand juli gemiddeld 75 mm.

Ook voor de komende dagen wordt er veel neerslag verwacht. Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips om schade in je woning door wateroverlast te voorkomen. Het KNMI heeft tot en met donderdag code oranje afgekondigd. Medewerkers van het waterschap blijven ook de komende dagen actief om wateroverlast te beperken waar mogelijk.

Meldingen over wateroverlast?
Het is druk bij de meldkamer. Bekijk in dit overzicht wanneer je welk telefoonnummer belt. Bel alleen 112 in acute of levensbedreigende situaties! 

- Dinsdag 13-07-2021 21:00

KNMI meldt: Code oranje

KNMI: "Tot en met donderdag trekken vooral in het zuidoosten van ons land geregeld zware buien over. Hierdoor kan er in Zuid-Limburg dagelijks meer dan 75 mm regen in 24 uur vallen. Tot en met donderdag moet daar rekening gehouden worden met plaatselijk meer dan 150 mm regen. Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van wateroverlast."

Veiligheidsregio: "Tref maatregelen en kijk hiervoor op http://wachtnietopwater.nl. Ga niet de weg op als het niet nodig is! Pas in andere gevallen je rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. Bel alleen 112 in acute of levensbedreigende situaties!"

- Dinsdag 13-07-2021 12:00

Bericht vanuit de veiligheidsregio.

Er wordt vandaag en de komende dagen veel regen verwacht. Dit kan zorgen voor hoge waterstanden in de Maas, de zijrivieren en andere beken in heel Limburg. Mogelijk leiden deze hoge waterstanden ook tot het onderlopen van de uiterwaarden. We vragen iedereen die (recreatief) gebruikt maakt van de uiterwaarden om alert te zijn en informatie over de waterstanden te volgen. Ook voor watersporters die op rivieren, plassen of in havens verblijven geldt de oproep om alert te zijn zodat zij niet verrast worden door een plotselinge stijging van het water.

Houd de actuele weersverwachtingen en waterstanden steeds in de gaten. Raadpleeg voor het weer www.knmi.nl. De waterstanden van de Maas kun je vinden op www.waterinfo.nl. De waterstanden in de zijrivieren en beken in Limburg vind je op www.waterstandlimburg.nl. En tips over wat je zelf kunt doen tegen wateroverlast vind je op www.wachtnietopwater.nl.

Mocht de regenval en/of het hoogwater leiden tot acute situaties, dan kun je meer informatie vinden op www.vrzl.nl (voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg) of www.vrln.nl (voor Veiligheidsregio Limburg-Noord).

- Dinsdag 13-07-2021

Duikers schoonmaken, eigen stuwtjes en peil gestuurde drainages hoog houden.

Om mee te helpen wateroverlast te voorkomen vragen wij u om uw duikers schoon te maken en uw stuwen en peil gestuurde drainages hoog te houden. Het water wordt dan vastgehouden in het land en in kleinere sloten. Dit zorgt ervoor dat de grotere beken niet vol lopen en overstromen.

- Maandag 12-07-2021

Acties Waterschap Limburg

Naar aanleiding van de hevige neerslag eerder deze maand, heeft Waterschap Limburg haar buffers geïnspecteerd en grote hoeveelheden modder en overig meegestroomd materiaal verwijderd. Op die manier kunnen de buffers weer meer water bergen en beter functioneren. ook zijn alle inlaten en uitlaten gecontroleerd.

Verhoogde afvoeren beken en Maas
Als gevolg van de neerslaghoeveelheden in het stroomgebied van de Maas en in Duitsland, zullen ook de afvoeren van beken, zijrivieren en de Maas de komende week stijgen. De hoeveelheden neerslag die ook in de Ardennen worden verwacht, zorgen er later deze week ook voor dat de waterpeilen in de Maas en zijrivieren als bijvoorbeeld de Roer, Swalm en Niers stijgen. Verhoogde afvoeren van de Maas in juli komen niet heel vaak voor. Dat gebeurt gemiddeld genomen eens in de 10 jaar. Bestuurder Har Frenken: “De voorspelde neerslag valt meer gespreid dan de neerslag die begin juli viel, maar zowel de hoeveelheden als het totale neerslaggebied zoals in de voorspellingen weergegeven zijn fors en kunnen lokaal voor wateroverlast zorgen. We houden ons watersysteem de komende dagen dan ook nauwlettend in de gaten en ondernemen ook nu al acties waar nodig.“

Preventieve acties: stuwen lager, maaiwerkzaamheden en verlagen waterinlaat
Om ervoor te zorgen dat het watersysteem nog meer water aan kan, voert het waterschap ook vandaag en morgen op diverse plekken aanvullende maaiwerkzaamheden en controles uit. Water kan zo makkelijk afgevoerd wordt. Daarnaast zet het waterschap stuwen in een lagere stand.
Ook wordt de waterinlaat bij de Peelkanalen verminderd. Zodat ook daar grotere hoeveelheden water verwerkt kunnen worden.

Zelf actie ondernemen?
Kijk voor maatregelen die u kunt nemen in geval van plotselinge wateroverlast op www.wachtnietopwater.nl Op deze website staan concrete en makkelijk uit te voeren tips voor situaties waarin wateroverlast dreigt of het water uw huis al binnenstroomt.

Wilt u maatregelen treffen om uw woning ook op de lange termijn te beschermen tegen wateroverlast? Kijk op deze pagina voor tips of download rechts op deze pagina ons boekje met 17 maatregelen om schade door wateroverlast in uw eigen woning te beperken


Persvragen

Voor persvragen aan Waterschap Limburg kan er contact worden opgenomen met 088-8890550

For media inquiries, please contact 088-8890550

Website Veiligheidsregio's