Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Loobeek

Gepubliceerd op 14 november 2019 (om 12:00)

Explosieven_2019

In het voorjaar van 2018 hebben de gemeente Venray en Waterschap Limburg een inloopbijeenkomst georganiseerd over de herinrichtingsplannen van de Loobeek in Venray. Dit is tevens een startmoment geweest voor de procedures projectplan waterwet en bestemmingsplan die onlangs beiden definitief zijn vastgesteld.

De Loobeek voldoet op dit moment niet aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water  (het verbeteren van de ecologische toestand en de waterkwaliteit) en de functie Natuurbeek. Het plan is om de Loobeek over een lengte van ongeveer 6 kilometer natuurlijk (slingerend) in te richten waarbij rekening wordt gehouden met het aangrenzende grondgebruik en wateroverlast wordt voorkomen. Dit traject  ligt tussen de Merseloseweg en Spurkt in Venray tot aan de grens met de provincie Brabant.

Niet gesprongen explosieven onderzoek

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was de Loobeek het decor van een front tussen Overloon en Venray waar hard gevochten is. De Loobeek werd in die tijd in de volksmond ook wel de 'Bloedbeek' genoemd. Het aantreffen van hand- en rookgranaten getuigd hiervan. De rookgranaten werden bijvoorbeeld gebruikt om het beekdal in een rookgordijn te veranderen om de beek over te steken.

Om het gebied veilig te stellen, onderzoekt Waterschap Limburg  het projectgebied eerst naar niet gesprongen explosieven (NGE). Er zijn al verschillende rook-, handgranaten en andere soorten explosieven gevonden zoals te zien op onderstaande foto's. In augustus van dit jaar heeft de EOD de eerste explosieven vernietigd. Naar verwachting wordt dit in december 2019 nog een keer herhaald.

Explosieven_munitie_2019

Momenteel is aannemer Van Den Herik Sliedrecht bezig met de laatste, moeilijk bereikbare, percelen te onderzoeken. Denk hierbij aan percelen met bos, natte percelen en percelen met een besmetting van de plant Knolcyperus.

Wat te doen bij aantreffen explosieven?

De aannemer wordt op dit moment benaderd door burgers die een niet gesprongen explosief hebben gevonden. Dat deze explosieven al zo lang in de grond of in het water hebben gelegen betekent niet dat deze niet meer gevaarlijk kunnen zijn. Graag geven wij u aan hoe te handelen bij het aantreffen van vermoedelijke explosieven:

  • Raak het object niet aan en staak eventuele werkzaamheden in de buurt van het object.
  • Bij rook: loop haaks op de wind naar een rookloos gebied op gepaste afstand.
  • Bel direct de politie via 112 en houd het object van een afstand in de gaten tot de politie er is.
  • Houd de omgeving vrij van toeschouwers.
  • Eventuele werkzaamheden nabij object pas weer starten na ruiming of advies politie of explosieven opruimingsdienst.

Voorkomen verspreiding Knolcyperus

Specifiek voor percelen waar Knolcyperus aanwezig is treffen we extra maatregelen. Knolcyperus is namelijk een plant die zich snel en gemakkelijk verspreid, moeilijk te bestrijden is en vooral voor akkerbouwers problemen kan opleveren. Het perceel dat op onderstaande foto wordt onderzocht, is sterk begroeid met deze plant.

Er is een 'wasplaats' ingericht, waarlangs al het materieel dat van en naar het perceel gaat wordt gecontroleerd en schoongemaakt. Dit levert het waterschap en onze aannemer extra werk op, maar  hierdoor beperken we wel de kans op verspreiding van de plant  door onze werkzaamheden.

HGMR0273

Vervolgstappen

Gezien de nieuwe wet- en regelgeving rondom stikstof en PFAS (milieu hygiënische stofjes in de bodem) laten gemeente Venray en Waterschap Limburg aanvullend onderzoek doen. Daarnaast bereidt Waterschap Limburg het bestek voor dat wordt gebruikt voor de openbare aanbesteding. De verwachting is medio februari 2020 de aannemer bekend te kunnen maken.